3 Bài Về Bí Tích Thánh Thể – Đức Cha Stephano Tri Bửu Thiên

print

1. Bí Tích Thánh Thể : Hy Tế Của Giao Ước Mới (Phần I)

2. Bí Tích Thánh Thể : Hy Tế Của Giao Ước Mới (Phần II)

3. Bí Tích Thánh Thể : Mầu Nhiệm Đức Tin