Buổi Thỉnh Ý Hạt Vị Thanh.

print

Buổi Thỉnh Ý Hạt Vị Thanh.

Vào lúc 8h00 ngày 03/05/2022, Cha quản hạt tổ chức buổi thỉnh ý cấp hạt.

Đến với buổi thỉnh ý có gần 100 tham dự viên gồm: quý cha, quý sơ, và 2 đại diện của các họ đạo trong Giáo hạt. Những hình ảnh trong buổi thỉnh ý Hạt Vị Thanh.Vào lúc 8h00 ngày 03/05/2022, Cha quản hạt tổ chức buổi thỉnh ý cấp hạt.

Mộ vài hình ảnh trong Buổi Thỉnh Ý Hạt Vị Thanh.

MVTT/Hạt Vị Thanh.