Các Bài Hát Lễ Các Thánh & Các Linh Hồn (Gợi Ý) – File PDF

print

1-LỄ  CÁC  THÁNH (1-11)

1-NL: Mừng các Thánh

2-SH: Chút lòng son

3-ĐC: TV 23

4-Alleluia lễ các Thánh

5-DL: Kính dâng Ba Ngôi

6-HL:1- Bài ca trên núi.  2-Ca mừng các Thánh

7-KL: Tạ ơn Chúa với Mẹ

 

2-LỄ  CÁC  LINH HỒN (2-11)

1-NL: Ngày về.

2-ĐC: TV 24 hoặc 26

3-Alleluia Cầu hồn

4-DL: Lời chân thành

5-HL: 1-Xin Ngài thương con.  2- Xin để lại anh em.

6-1-Lạy Mẹ xin thương.  2- Từ chốn luyện hình

Alleluia - Le Cac Thanh Nam Nu
Alleluia- Cau hon
baicatrennui-nd
camungcacthanh-hc
Cau dap TV 23 -le cac thanh
Cau dap TV 24 va 26 Le Cac dang (2)
Cau dap TV 24 va 26 Le cac dang
ChutLongSon_ht
Kinh dang Ba Ngoi
Lay Me,xin thuong
mungcacthanh-hd
Ngay ve
taonChuavoiMe
tuchonluyenhinh
Xin de lai anh em
xinNgaithuongcon