Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 2 TN Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 2 TN Năm B (Gợi Ý)

1-NL : Lên đền Ngài

2-SH : Giọt lệ ăn năn

3-ĐC : TV 39

4-Alleluia 6

5-DL : Con xin tiến dâng

6-HL: 1-Theo Chúa. 2-Cho con đến với Ngài.

7-KL : Đường đi có Chúa

Alleluia 6
Cau dap TV 39
ChoConDenVoiNgai_htpdd
conxintiendang
duongdicoChua
giotleannan-ga
lendenNgai-tn
theoChua-th