Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 14 TN Năm A (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 14 TN Năm A (Gợi Ý)

1-NL: Ca lên đi 3

2-SH: Con nay trở về

3-ĐC : TV 144

4-Alleluia 1

5-DL: Dâng Chúa Trời

6-HL: 1-Cho con đến với Chúa. 2- Chúa mời chúng ta.

7-KL: Trong an bình

Alleluia 1 va 2
calendi3 (1)
Cau dap TV 144
ChoConDenVoiNgai_htpdd
Chua moi chung ta
ConNayTroVe_hl
Dang Chua Troi 217 (Dang dang Chua troi lua thom nho chin do...)
tronganbinh-nd