Các Bài Hát Thánh Lễ CN 14 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

print

CN 14 TN C – SAI ĐI RAO GIẢNG TM

– NL: Đẹp Thay

– ĐC: TV65

– DL: Lạy Chúa, con xin dâng

– HL: 1) Giờ đây Chúa sai tôi đi; 2) Ra đi ta đi

– KL: Đem tin mừng

LINK TẢI VỀ:

PDF NHAC CN 14 TN C

DemTinMung_martino Dep thay Gio-day-Chua-sai-toi-di lay chua con xin dang Ra di ta di TV 65 - KIM LONG