Các Bài Hát Thánh Lễ CN 16 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

print

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 16 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

LINK TẢI VỀ:

 PDF NHAC CN 16 TN C

1-NL: Về nơi đây
2-ĐC : TV 14
3-Alleluia
4-DL: Dâng lễ 1
5-HL: 1-Lời Chúa, 2- Lắng nghe Lời Chúa. 3- Lời Ngài
6-KL: Đem Tin Mừng

ALL - CN 15-16-17C TN DangLe1_plh DC - thanh vinh 14 DemTinMung_mr langngheloichua_nd LoiChua_tt LoiNgai-tn venoiday