Các Bài Hát Thánh Lễ CN 2 MV Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 2 MV Năm A (Gợi Ý) – File PDF

1-L: Trời cao

2-SH: Cho con biết ăn năn

3-ĐC : TV  71

4-Alleluia  2

5-DL: Giờ đây chúng con.

6-HL: 1-Tiếng vọng ca 2   2-Hãy trở về

7-KL: Trông đợi

Alleluia 1 va 2
Cau dap TV 71
choconbietannan
giodaychungcon-dang le
haytrove
Tieng vong ca 2
troicao1-kl
Trong-Doi_Rimaud_jb