Các Bài Hát Thánh Lễ CN 20 TN B (Gợi Ý) – File PDF

print

Lễ Chúa Nhật thứ 20 Quanh Năm B 

Nhập Lễ:   Về Nơi Đây

Đáp Ca:     Thánh Vịnh 33 (Chúa Nhật 20B)

Tung Hô Tin Mừng:    Tung Hô Tin Mừng CN 20 QN Năm B      

Dâng Lễ:   Ca Khúc Trầm Hương    

Hiệp Lễ:    Tiệc Thánh Nhiệm Mầu         

Kết Lễ:      Lạy Đức Mẹ La Vang     

        Phó thác      

        Trong Cánh Tay Ngài (Tv.30)

TrongCanhTayNgai_ha
PhoThac_kl
Lay_Duc_Me_La_vang_1
TiecThanhNhiemMau_th
CaKhucTramHuong_DaoKim
CN_19abc_va_20_ab_1
ThanhVinh33_ChuaNhat20B_HVH
VeNoiDay