Các Bài Hát Thánh Lễ CN 21 TN B (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa  Nhật  21-Tn B  : Con Tin – Con Theo Thầy

1-NL: Nhịp bước lên đền

2-SH: Chút long son

3-ĐC : TV  33

4-Alleluia 1

5-DL: Lời trầm hương

6-HL: 1-Bỏ Ngài con biết theo ai. 2-Cho con vững tin. 3-Tôi tin

7-KL: Kinh tạ lễ

Alleluia 1 va 2
bo_ngai_con_biet_theo_ai
Cau dap TV 33-
choconvungtin-nd
ChutLongSon_ht
KinhTaLe
loitramhuong
nhipbuoclenden-dch
toitin