Các Bài Hát Thánh Lễ CN 22 TN B (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa  Nhật  22-B :  Lề  Luật  Và  Tấm  Lòng

1-NL: Ca lên đi 3

2-SH: Xin thương tha,

3-ĐC : TV 14

4-Alleluia  2

5-DL: Dâng lên

6-HL: 1-Cho con đến với Ngài. 2-Lắng nghe Lời Chúa.

7-KL: Kinh tạ lễ.

langngheloichua_nd
Xin thuong tha
KinhTaLe
danglen-plh
Alleluia 1 va 2
calendi3 (1)
Cau dap TV 14 (CN22b)
ChoConDenVoiNgai_htpdd