Các Bài Hát Thánh Lễ CN 23 TN B (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa  Nhật  23- TN B  : Hãy  Mở  Ra

1-NL: Hát lên bài ca

2-SH: Hãy trở về

3-ĐC : TV 145

4-Alleluia 3

5-DL: Lạy Chúa, con xin dâng

6-HL: 1-Ephata  2-Cũng một kiếp người

7-KL: Kinh dâng xứ đạo

137-Lay Chua, con xin dang
Alleluia 3
Cau dap TV 145a
Cung mot kiep nguoi (Cung mot kiep nguoi co nguoi di tim chan ly...)
Ephata_tt
Hat len bai ca 3 be--A4
hatlenbaica
haytrove
Kinh dang xu dao