Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 27 TN Năm A (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 27 TN Năm A (Gợi Ý)

1-NL : Về nơi đây

2-SH : Trở về đi

3-ĐC : TV 79

4-Alleluia  4

5-DL : Lễ vật giao hòa

6-HL : 1-Con nay sẽ lấy gì   2-Ngàn lời ca chúc

7-KL : Cảm tạ Chúa

Alleluia 4
camtachua2_dmh
Cau dap TV 79-CN 27A
connayselaygi
LeVatGiaoHoa_nk
Ngàn lời ca chúc
trovedi-td
Ve noi day (Chung con ve noi day dang ngan tieng ca...)