Các Bài Hát Thánh Lễ CN 31 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

print

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 31 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

1-NL : Hồn tôi ơi

2-SH : Chúa nhân từ

3-ĐC : Tv 114

4-Alleluia 5

5-DL: Dâng Chúa Trời

6-HL: 1-Tình yêu Chúa cao vời.   2-Tình yêu Thiên Chúa

7-KL: Trong  an bình

ALLELUIA 5
Cau dap TV 144
ChuaNhanTu_kl
Dang Chua Troi 217 (Dang dang Chua troi lua thom nho chin do...)
hontoioi TV 103
TinhChuaCaoVoi_dt
tinh-yeu-thien-chua-the-thong-dinh-dien
tronganbinh-nd