Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 34 TN Năm A (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 34 TN Năm A (Gợi Ý)

1-NL : Tung hô Chúa Kitô Vua.

2-SH :  Hãy chổi dậy

3-ĐC : TV 22

4-Aleleuia Lễ Chúa Kitô Vua

5-DL : Dâng lễ

6-HL : 1-Lạy Chúa là Vua  2-Vinh quang Chúa.

7-KL: Xin cho muôn người

Cau dap TV 22 (2)
Cau dap TV 29 va Alleluia- Chua Kito Vua
DangLe1_plh
haychoiday_kl
layChualavua
tunghoChuaKitoVua-qt
vinhquangChua
Xinchomuonnguoi