Các Bài Hát Thánh Lễ CN 4 Mùa Chay C (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa  Nhật  3 C  MC : Cha Nhân Từ – Con Hoang Đàng

1-NL: Đi về nhà Chúa

2-SH: Cho con biết ăn năn

3-ĐC : TV 33

4-DL: Máu chiên bò

5-HL: 1-Con nay trở về.   2- Một lòng tự hối

6-KL: Ta ra về

Cau dap TV 33- choconbietannan ConNayTroVe_hl divenhaChua-th mauchienbo motlongtuhoi-dch tarave