Các Bài Hát Thánh Lễ CN 4 MV. C (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa  Nhật  4 Mv-C  : Isave Thăm Viếng Maria

1-NL: Nầy dân Sion

2-SH: Trở về đi

3-ĐC : TV 79

4-ALLELUIA 6

5-DL: Lễ dâng mùa vọng

6-HL: 1- Cho con biết yêu thương.    2-Đâu có tình yêu thương

7-KL: Trời cao

Alleluia 6 trovedi-td Troicao_dt naydanSion-nkx ledangmuavong-dch daucotinhyeuthuong Cho con biet yeu thuong (Cho con biet yeu thuong tron doi...) Cau dap TV 79