Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 5 MC Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 5 MC Năm B (Gợi Ý)

1-NL: Hãy đến

2-ĐC :TV 50

3-DL: Giờ đây chúng con

4-HL:1-Con đường Chúa đã qua.  2 Bao la Tình Chúa.

5-KL: Cầu xin Thánh Gia

7-HL-ConDuongChuaDaQua_vc
BaoLaTinhChua (Bao la tinh chua yeu con menh mong nhu bien thai binh...)
Cau dap TV 50-2
CauXinThanhGia
giodaychungcon
hayden