Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 5 TN Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 5 TN Năm B (Gợi Ý)

1-NL : Tôi mừng vui

2-SH : Xin thương tha

3-ĐC : TV 146

4-Alleluia 2

5-DL: Con xin tiến dâng

6-HL : 1-Ngàn lời ca chúc.  2-Bao la tình Chúa. 3-Tình Chúa cao vời

7-KL: Ta ra về

Alleluia 1 va 2
BaoLaTinhChua (Bao la tinh chua yeu con menh mong nhu bien thai binh...)
Cau dap TV 146
conxintiendang
Ngàn lời ca chúc
Ta ra ve A.V
TinhChuaCaoVoi_dt
Tôi-mừng-vui-Kim-Long-TV
Xin thuong tha