Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 6 TN Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 6 TN Năm A (Gợi Ý) – File PDF

1-NL: Ca lên đi 2

2-SH: Xin Ngài thương con

3-ĐC : TV  118

4-Alleluia  2

5-DL: Máu chiên bò

6-HL: 1-Cho con biết yêu thương.   2-Chúa là con đường

7-KL: Ta ra về

Alleluia 1 va 2
calendi2
Cau dap TV 118-A
Cho con biet yeu thuong (Cho con biet yeu thuong tron doi...)
Chualaconduong
mauchienbo
tarave
xinNgaithuongcon