Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Hiện Xuống Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Hiện Xuống Năm B (Gợi Ý)

1-NL : Xin ban Thánh Linh

2-SH: Giọt lệ ăn năn

3-ĐC :  TV 103

4-Alleluia Lễ CTT

5-DL: Dâng lễ với Thánh Thần

6-HL: 1-Thánh Thần hãy đến  2-Xin ban Thánh Thần Ngài

7-KL: Thần Khí Chúa sai đi

Alleluia-Le Chua Thanh Than Cau dap TV 103( le CTT hien xuong) Dang le voi thanh than giotleannan-ga ThanhThanhayden thankhiChuasaidi-2be xinbanThanhThanNgai-nh xinbanThanLinh-kl