Các Bài Hát Thánh Lễ CN Lễ Lá C (Gợi Ý) – File PDF

print

1-NL: Hoan hô Chúa Giêsu

2-SH: Trở về đi

3-ĐC : TV 21

4-DL: Máu chiên bò

5-HL: 1-Ca mừng Giêsu   2- Chiều tím

6-KL: Đường thập tự

1-NL-HOAN HO CHUA GIESU1
2- Cau Dap TV 21-Le La
3-DL - Mauchienbo
4-HL - Chieu-tim-lm-duy-thien
4-HL- Ca mung Giesu
5-KL - DuongThapTu_dvh
trovedi-td