Các Bài Hát Thánh Lễ CN Lễ Lá C (Gợi Ý) – File PDF

print

1-NL: Hoan hô Chúa Giêsu

2-SH: Trở về đi

3-ĐC : TV 21

4-DL: Máu chiên bò

5-HL: 1-Ca mừng Giêsu   2- Chiều tím

6-KL: Đường thập tự

1-NL-HOAN HO CHUA GIESU1 2- Cau Dap TV 21-Le La 3-DL - Mauchienbo 4-HL - Chieu-tim-lm-duy-thien 4-HL- Ca mung Giesu 5-KL - DuongThapTu_dvh trovedi-td