Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Lá Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Lá Năm B (Gợi Ý)

1-NL:Ca mừng Giêsu

2-ĐC TV 21

3-Tung hô : Đọc

4-DL: Máu chiên bò

5-HL: 1-Nếu có thể.   2-Chiều tím

6-KL: Đường thập tự

1-NL - Ca mung Giesu
2- Cau Dap TV 21-Le La
3-DL - Mauchienbo
4-HL - Chieu-tim-lm-duy-thien
4-HL- NeuCoThe .kl
5-KL - DuongThapTu_dvh