Các Bài Hát Thánh Lễ – Lễ Mẹ Thiên Chúa(Gợi Ý) – File PDF

print

1-1-2020 :  LỄ  ĐỨC MARIA, MẸ  THIÊN  CHÚA

1-NL: Cung chúc Trinh Vương  hay Dâng Mẹ

2-SH: Nguyện Chúa Chí Ái

3-ĐC : Linh hồn tôi

4-Alleluia Chúc tụng Thiên Chúa.

5-DL: Dâng lễ với Mẹ

6-HL: 1-.Cho con đến vời Ngài     2-Tình khúc tri ân 7

7-KL: Tạ ơn với Mẹ

Alleluia - chuc tung TC 4f
ChoConDenVoiNgai_htpdd
cungchuctrinhvuong
danglevoiMe-nk
DangMe_HoaiDuc
Linh hon toi (Linh hon toi tung ho Chua...)
nguyenchuachiai
taonChuavoiMe
Tinh khuc tri an 7