Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ MTC Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ MTC Năm A (Gợi Ý) – File PDF

1-NL: Bước vào

2-SH: Nguyện Chúa Chí ái

3-ĐC : TV 147

4-Alleluia 5

6-DL: Máu chiêm bò

7-HL:  1-Bánh hằng sống   2- Chính Mình Máu Chúa.

8-KL: Ta ra về

10-Chinh Minh Mau Chua
ALLELUIA 5
buocvao-plh
Cau dap TV 147
mauchienbo
nguyenchuachiai
Ta ra ve A.V
Talabanhbansusong-hmkdch