Các Bài Hát Thánh Lễ CN Lễ MTC Năm C (Gợi Ý) – File PDF

print

Các Bài Hát Thánh Lễ CN Lễ MTC Năm C (Gợi Ý) – File PDF

LINK TẢI VỀ:

PDF CN_12C_TN

Nhập lễ: Hát lên bài ca

Đáp Ca: TV 62

Dâng lễ: Máu chiên bò

Hiệp lễ: 1.Chính Mình Máu Chúa 2. Ta là bánh hằng sống

Kết lễ: Thánh tâm CGS.

ĐC. TV 62 (CN 12C TN) DL. Máu chiên bò HL Chính mình máu Chúa HL. Ta là bánh hằng sống KL. Thánh Tâm Chúa Giê-su NL. Hát lên bài ca