Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Thăng Thiên Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Thăng Thiên Năm A (Gợi Ý) – File PDF

1-NL: Lễ thăng thiên

2-SH: Nguyện Chúa Chí ái

3-ĐC : TV 46

4-Alleluia 3

5-DL: Tiến ca PS

6-HL: 1-Chúa về trời , con ra đi    2-Chúa nay đã PS

7-Hoa Mân Côi.

Alleluia 3 Cau dap TV 46-Thang thien Chuanaydaphucsinh Chuavetroiconradi Hoa Man Coi lethangthienabc-td nguyenchuachiai Tien Ca Phuc Sinh