Các Bài Hát Thánh Lễ CN Lễ Thánh Gia Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

1-NL: Loài người ơi.

2-SH: Cho con biết ăn năn

3-ĐC : TV 127

4-Alleluia Lễ Giáng Sinh

5-DL: Lễ vật dâng Chúa Hài Nhi

6-HL: Thánh Gia Thất   2-Hội nhạc thiên quốc

7-KL: Hang Bêlem

Alleluia-Le dem Giang Sinh
Cau dap TV 127-Mong 2 tet
choconbietannan
hangBelem
hoinhacthienquoc
levatdangChuaHaiNhi-pa
loainguoioi-vt
Thanh gia that