Cáo Phó Ông Cố: Giuse Nguyễn Văn Thuận

print
Cáo Phó thân phụ Sr.M.Mad. Hiệp