Cáo Phó Ông Cố Hilariô Nguyễn Văn Đảo

print
Cáo phó Cha Nữ tu LT. Thanh Mãi