Cáo phó thân phụ Sr. M.Olivier Trần Thị Thu Vân

print

Kính thưa quý cha,

Con kính chuyển cáo phó thân phụ Sr. M.Olivier Trần Thị Thu VânTrưởng Cộng đoàn Ngã Năm đến quý cha.

Xin quý cha hiệp lời cầu nguyện cho thân phụ của người chị em trong Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ chúng con mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Kính báo

VPTD-CT

Nữ tu: M.Vincent Nguyễn Thị Thơ

 

bang kinh bao