Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay   THỨ TƯ LỄ TRO (Mt 6,1-6, 16-18) THỨ NĂM SAU LỄ TRO (Lc 9,22-25) THỨ SÁU SAU LỄ TRO (Mt 9, 14-15) THỨ BẢY SAU LỄ TRO.   THỨ TƯ LỄ TRO (Mt 6,1-6, 16-18) Sứ điệp: Các việc đạo đức nhằm thể hiện tinh thần …

xem thêm