Cầu Nguyện –Bài 13: Đối Với Con, Sự Sống Là Maria, Giuse – ĐHY Phanxicô

print

Bài 13: Đối Với Con, Sự Sống Là Maria, Giuse

Con không tách rời Mẹ Mairia và Thánh Giuse khỏi Chúa Giêsu.

Vì con không thể làm ngược Chúa Giêsu.

Trên trần gian này và muôn đời trên thiên đàng, Chúa Giêsu yêu mến Mẹ Maria và Thánh Giuse trên hết, sau Chúa Cha. Không ai diễn tả lại cuộc đời Chúa Giêsu một cách trọn lành như Mẹ Maria và Thánh Giuse.

Nếu Chúa Giêsu nói với thánh Philipphê: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9) thì con cũng nói được:

“Ai thấy Maria và Giuse thì cũng thấy Chúa Giêsu”.

Maria và Giuse là hình ảnh trung thực nhất của Chúa Giêsu.

Vì thế mà con đường vắn nhất để nên thánh là: “Đối với con, sống là Đức Kitô, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse,

Xin cho con đôi mắt của các ngài để thắm thiết nhìn ngắm Chúa Giêsu.

Xin cho con quả tim, khối óc của các ngài, đế thắm thiết nhìn ngắm Chúa Giêsu.

Xin cho con ý chí của các ngài, để toàn tâm, toàn trí con làm việc vid Chúa Giêsu không biết mệt mỏi.

Xin cho con tâm hồn của các ngài, để liên lỉ kêu lên:

“Ôi Giêsu, Chúa của con và là tất cả mọi sự của con”.

“Mihi vivere Jêsus est, mihi vever Marie et Joseph!”.