Cầu Nguyện – Bài 76: Làm Thế Nào Để Thành Một Vị Thánh – ĐHY Phanxicô

print

Bài 76: Làm Thế Nào Để Thành Một Vị Thánh

Lạy Chúa, con tội lỗi, dốt nát,

Nhưng Chúa dạy con phải nên thánh như “Cha của con trên trời”.

Con muốn tìm trọng tâm, căn bản, cốt yếu,

con cầu xin Chúa cho con biết cách đơn sơ, làm thế nào để thành một vị thánh?

Mới nghe câu ấy con đã muốn ngã lòng, nhưng con nhớ lời Chúa:

“Con ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm ấy cho kẻ bé mọn” (Lc 10,21).

Con thấy mỗi vị thánh đều có một bộ mặt riêng,

Không ai giống ai, “mỗi thánh nỗi thể”.

Nhưng có một con đường chung cho tất cả chung ta,

Không có luật trừ, phải “nên giống Chúa Giêsu”.

“Tôi phải thi hành thánh ý Cha đã sai tôi” (Lc 2,49).

“Con đã giữ các điều Cha truyền dạy” (Ga 15,10).

Điều này có nghĩa là làm phận sự trong giây phút hiện tại.

Đáp lại ơn Chúa trong mỗi giây phút,

hoàn toàn tin tưởng và để Chúa tự do,để thực hiện công trình của con.

Và chính ở đây con thấy tỏa sáng đặc điểm của con, với tất cả lòng khiêm tốn, mà cũng với tất cả sự táo bạo.

Vì Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ:

“Các con còn làm những điều lớn lao hơn Thầy nữa” (Ga 14,12).

Xin Cha tỏ cho con là kẻ bé mọn nhất!