Cha Fa. Nguyễn PhướcHậu nhận Họ Vô Nhiễm (Bạc Liêu)

print

Cha Fa. Nguyễn PhướcHậu nhận Họ Vô Nhiễm (Bạc Liêu)

(Vì nhà thờ đang xây dựng nên nghi thức cử hành ở nhà thờ tạm) *

* mô hình nhà thờ mới của Họ Vô Nhiễm (đang xây dựng)