Cha Fx Phan Văn Triêm về làm Linh Giám dòng Con Đức Mẹ Bình Thủy

print

Cha Fx Phan Văn Triêm về làm Linh Giám dòng Con Đức Mẹ Bình Thủy