Cha mới Giuse Nguyễn Văn Tính về nhận sứ vụ Cha phó Giáo xứ Lộ 20.

print

Cha mới Giuse Nguyễn Văn Tính về nhận sứ vụ Cha phó Giáo xứ Lộ 20.