Chân Dung Mục Tử: Đức Cha Cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ

print

Chân Dung Mục Tử: Đức Cha Cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ

Trích Báo Tĩnh Tâm GP Long Xuyên số tháng 7/2019