Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 8:  Ở với Thiên Chúa, một thời gian vô ích

print

Ở với Thiên Chúa, một thời gian vô ích

Nếu ta chỉ liên hệ với thế giới này theo khái niệm về sự hữu ích và vô ích và theo những gì ta có thể làm đối với thế

giới ấy, thì có thể ta đã không liên hệ với thế giới ấy theo cách Thiên Chúa có thể nói qua thế giới ấy. Điều rất quan trọng là đôi khi ta có một giờ vô ích. Cầu nguyện không phải là thay vì bận rộn với những thứ khác, thì ta bận rộn với Thiên Chúa. Cầu nguyện trước hết là một giờ vô ích… cầu nguyện trước hết là không làm gì hết trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Cầu nguyện không phải là một cái gì hữu ích, nên cầu nguyện làm ta nhớ rằng nếu xảy ra một cái gì quan trọng trong đời, thì đó chính là việc do Thiên Chúa làm. Vì thế, khi bắt đầu một ngày sống, tôi bắt đầu với niềm xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng đem lại hoa trái cho công việc của tôi, và tôi không phải hành động như thể tôi kiểm soát được mọi sự. Tôi phải làm việc chăm chỉ; tôi phải làm nhiệm vụ của tôi. Và vào cuối ngày, tôi vẫn phải nói rằng nếu xảy ra một sự tốt lành nào, thì ta hãy ngợi khen Chúa vì sự tốt lành ấy. Nhưng để làm được điều ấy, ta nên dành ra một lúc nào đó và kinh nghiệm về việc được ở với Thiên Chúa và với một mình Ngài thôi, và đó không phải là chuyện dễ.

Prayer and Ministry.