Chúa Giê Su Chịu Phép Rửa – Theo Điệu Lý Chim Xanh

print

Chúa Giê Su Chịu Phép Rửa

Matthêu Thiên Tình Khắt

Mt 3,13-17

Lý Chim Xanh

Câu 1: Giêsu đi đến Gio-đăng tìm gặp Gioan. Xin Ông mau làm phép rửa cùng bao nhiêu người. Này Gioan cản ngăn với Thầy là tôi đây mới nên, xin Ngài nhận lãnh. Ngài hỡi! Ngài làm chi đây?

Câu 2: Giêsu khuyên bảo ta mau làm điều công minh. Ta nên giữ tròn công chính luật xưa ban truyền. Giờ Gioan mới vâng ý Thầy. Vừa khi xong bước lên. Đây trời đã mở. Thần Khí tựa hình chim câu.

Câu 3: Bay ngay theo xuống trên vai Người đầy hân hoan. Đây vang bao Lời Thiên Chúa từ trong tầng trời: “Này Con Ta dấu yêu muôn đời. Lòng Ta đây rất vui trong Người con ấy. Nào hãy! Một lòng vâng theo”.

Câu 4: Ta nghe Thiên Chúa ban ra Lời truyền cho ta. Mau mau thi hành theo ý Người Con của Ngài. Đời ta đây sẽ vâng theo Ngài mà mau lo dấn thân. Theo Thầy Chí Thánh. Nguyện sống! Trọn đời Tin Yêu.

Câu 5: Tin nơi Thiên Chúa – Yêu thương người từ trong tim. Đêm đêm kinh cầu – hôm sớm thực thi ân tình. Đời cho đi không hề tiếc gì lòng luôn dâng hiến trao. Cho đời tất cả. Nguyện sống một đời yêu thương.