Chúa Giê-Su Hóa Bánh Theo Điệu Lý Chim Quyên

print

Chúa Giê-Su Hóa Bánh

Theo Điệu Lý Chim Quyên

Thiên Tình

Câu 1: Giê su nhìn, xem đám đông. Người rất ư chạnh lòng nè. Người mến thương dân lành đang cơ hàn lầm than.

Câu 2: Đây Tông Đồ. Thưa Chúa ơi! Trời đã toan về chiều rồi. Ngài hãy cho họ về đi vô làng tìm ăn.

Câu 3: Giêsu truyền cho các Ông là chính anh em mình nè. Cầm bánh đem chia đều cho họ được đầy no.

Câu 4: Nhưng Tông Đồ than Chúa ơi! Nhìn đám đông như vầy nè. Dầu có trăm quan tiền cũng không được đầy no.

Câu 5: Giêsu truyền cho đám đông. Ngồi nhóm năm mươi người rồi, cầm bánh lên dâng lời câu chúc tụng tạ ơn.

Câu 6: Xong chia phần. Dân chúng ăn. Người đã hơn năm ngàn nè. Mà vẫn dư thùng đầy thu lại được mười hai.

Câu 7: Tin nơi Thầy. Em phó dâng đời của em cho Ngài nè. Lòng chẳng nên u hoài luôn mang lại niềm vui.

Câu 8: Trong tâm tình. Yêu mến nhau. Tìm giúp nhau nhau khi cần nè. Cùng sẻ chia cho người đang cơ hàn lầm than.