Chúa Giê-su Mời Gọi Thánh Mát-thêu (trích từ bộ phim “The Chosen” )

print