Chương Trình Tĩnh Tâm Linh Mục Gp. Cần Thơ Từ 23-27/11/2020 (có cập nhật)

print

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM LINH MỤC (CÓ CẬP NHẬT)

THỨ HAI, ngày 23.11.2020

Giờ

Nội dung

08g30

Có mặt

09g00

Chào Đức Giám Mục Giáo phận

Cha TĐD: Nhìn lại sinh hoạt mục vụ năm 2020

Cha TK/HĐMVGP: Tổng hợp các báo cáo MV 2020

10g00

Giải lao

10g15

Họp Hạt

11g15

Viếng Chúa – Kinh trưa riêng (sách tại nhà nguyện)

11g30

Ăn Trưa – Nghỉ trưa

14g00

– Cha TĐD: Triển khai Thư Mục vụ của HĐGMVN

– Cha GĐ. TTMV: Trình bày dự thảo «Quyết Định Thực Hành Mục vụ 2021 »

15g00

– Hội thảo theo Hạt: Góp ý cho nội dung dự thảo «Quyết Định Thực Hành Mục vụ 2021». Quý Cha Thư ký MV Hạt: Ghi nhận và trao lại cho cha TK/Ban MVGP.

– Giải lao – Tắm giặt – Tự do (Kinh chiều riêng)

16g00

Lễ tại Nhà Nguyện (Dành cho quý cha chưa dâng Lễ)

17g30

Tiếng nói Đức Giám Mục

18g00

Cơm chiều – Giới thiệu Đức Cha giảng phòng

19g15

– Chầu MTC khai mạc tuần Tĩnh Tâm (Cha TĐD)

– Hướng dẫn Tĩnh Tâm (tại Nhà Nguyện – ĐC Giảng Phòng)

21g00

Kinh tối và Lần Chuỗi riêng

22g00

Nghỉ đêm

 

 

THỨ BA – THỨ NĂM (ngày 24.11 – 26.11.2020)

THỜI GIAN TĨNH TÂM

GIỮ BẦU KHÍ THINH LẶNG

 

    Ngày

Giờ

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

04g45

Thức dậy

05g15

Chia sẻ Lời Chúa theo Tổ

05g45

Kinh sáng – Thánh lễ

06g45

Điểm tâm (Thinh lặng – Đọc sách – Ra tự do)

08g00

Hướng dẫn Tĩnh Tâm 1 (Nhà Nguyện – Thinh lặng)

10g00

Hướng dẫn Tĩnh Tâm 2 (Nhà Nguyện – Thinh lặng)

11g15

Kinh trưa – Viếng Chúa

11g30

Cơm trưa (Thinh lặng/Đọc sách) – Nghỉ trưa

14g00

Thức dậy

14g30

Kinh sách (Nhà Nguyện)

15g00

Hướng dẫn Tĩnh Tâm 3 (Nhà Nguyện)

17g00

Giải lao – Tắm giặt

18g00

Lần Chuỗi – Kinh chiều

Chầu Mình Thánh Chúa

Lần Chuỗi – Kinh Chiều

Chầu MTC Bế mạc TT

19g00

Ăn tối (Thinh lặng/Đọc sách)

Tiệc mừng

20g00

Kinh tối

   20g30: Kinh tối

Ứng viên Phó tế Tuyên xưng Đức tin.

20g15

Nghi thức sám hối

Bí tích Giao Hoà

 

 

22g00

Nghỉ đêm

 

THỨ SÁU, ngày 27.11.2020

    Giờ

Nội dung

04g45

Thức dậy

05g15

Kinh sáng (Nhà Nguyện)

05g30

Thánh lễ Phong chức Phó tế và Tạ ơn mừng kỷ niệm…

07g30

Điểm tâm

08g30

Các Ban Mục vụ HỌP RIÊNG từng Ban

09g30

Họp Nhóm LM theo lứa tuổi. Thảo luận và góp ý theo chủ đề “Những vấn đề cần lưu ý về sức khoẻ thể lý và tâm lý của Linh mục”, như : ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí, thể dục thể thao, bảo hiểm Y tế, phòng ngừa bệnh tật…

10g15

Họp Hạt

11g00

Cha Quản lý ĐCV báo cáo Thu – Chi tuần Tĩnh Tâm

– Tiếng nói Giám Mục :

Công bố “Quyết Định Thực Hành Mục Vụ 2021”

+ Tuyên bố  bế mạc tuần Tĩnh Tâm

11g30

Cơm trưa – Ra về.