Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Matthêu -Chương 25-28 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

print

WCT: Trình chiếu Học PÂ của cha Lê Tấn Lợi có sử dụng một số font chữ VNI nên chúng tôi xin kèm link để tải về bộ font VNI để quý vị nào thiếu Font VNI  sẽ thêm vào Folder Fonts trong ổ dĩa C trong computer và khi tải về PPT  HỌC MATT  về quý vị có thể đọc được.

Tải về bộ Font VNI

BO FONT CHU VNI

Tải về PPT Học Mt 25-28

PPT HOC MAT 25-28

 

Mt Chương 26

More presentations from Nguyen Dien

Mt chuong 27

More presentations from Nguyen Dien

Mt chuong 28

More presentations from Nguyen Dien