Danh Sách Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ 08. 2020

print

Danh Sách Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ 08. 2020

TGM cập nhật 8/2020

STT

TÊN THÁNH & HỌ

TÊN

 SINH

TPLM

ĐỊA CHỈ

GIÁO VỤ

BỔ NHIỆM

1

Sm. Nguyễn Huỳnh Duy

ANH

1983

2019

Vị Hưng

Phó xứ

2019

2

Gs. Nguyễn Ngọc

ÁNH

1949

1978

Long Mỹ

Chánh xứ

2007

3

Fx. Trần Cường Dũng

1976

2004

Ao Kho

Chánh xứ

2017

4

Pr. Nguyễn Minh

BÂN

1987

2019

Trà Cú

Phó xứ

2019

5

Gc. Nguyễn Vũ

BẰNG

1980

2011

Định Môn

Chánh xứ

2017

6

Pr. Trần Công

BẰNG

1983

2016

Tân Lộc

Phó xứ

2020

7

Pl. Võ Văn

1946

1974

Tham Tướng

Chánh xứ

2012

8

Alb. Lê Ngọc

BÍCH

1959

1997

Phụng Hiệp

Chánh xứ

2018

9

Gs. Ngô Thanh

BÍNH

1944

1972

NHDLM

Nghỉ hưu

2018

10

Gb. Nguyễn Thanh

BÌNH

1954

1994

Bạc Liêu

Chánh xứ

2013

11

Ga. Võ Phương

BÌNH

1984

2020

Giuse – Vk

Phó xứ

2020

12

Mt. Lê Ngọc

BỬU

1950

1976

NHDLM

Nghỉ hưu

2020

13

Pl. Nguyễn Tấn

BỬU

1985

2019

Vị Thanh

Phó xứ

2019

14

Pr. Phạm Minh

CÁC

1977

2007

U Minh

Chánh xứ

2014

15

Cr. Nguyễn Trung

CANG

1985

2019

Sóc Trăng

Phó xứ

2019

16

Mt. Nguyễn Văn

CẢNH

1952

1991

Rạch Tráng

Chánh xứ

2013

17

Sm. Nguyễn Thanh

CAO

1984

2020

Từ Xá

Phó xứ

2020

18

Pr. Nguyễn Thành

CHẤT

1946

1977

Trà Lồng

Chánh xứ

2011

19

Mt. Võ Minh

CHÂU

1954

1994

Nhơn Mỹ

Chánh xứ

2019

20

Alp. Phan Ngọc

CHÂU

1985

2016

Sóc Trăng

Phó xứ

2019

21

Pr. Nguyễn Hữu

CHIẾN

1983

2014

đi học

Du học

2016

22

Gb. Đinh Văn

CHUÂN

1941

1976

NHDLM

Nghỉ hưu

2011

23

Ar. Lê Văn

CHƯƠNG

1959

1997

Thới Lai

Chánh xứ

2010

24

Pl. Trần Thanh

CHƯƠNG

1985

2017

đi học

Du học

2019

25

Gb. Phan Huy

CHƯƠNG,SDB

1974

2008

Tắc Vân

Cha Giám quản G.x

2017

26

Gk. Lê Thành

CÔNG

1969

2003

Huyện Sử

Chánh xứ

2019

27

Gb. Trương Thành

CÔNG

1954

1994

Rạch Vọp

Chánh xứ

2016

28

Gs. Phạm Thành

CÔNG

1980

2014

Cồn Tròn

Chánh xứ

2020

29

Gs. Bùi Chí

CƯỜNG

1971

2001

TTMV

Cha Quản lý

2014

30

Gs. Nguyễn Hữu

CƯỜNG

1943

1972

ĐCVTQ

NHDLM

Cha giáo

Giám đốc

2003

31

Lc. Nguyễn Hùng

CƯỜNG

1967

2000

Giuse-Bạc Liêu

Chánh xứ

2019

32

Gs. Nguyễn Đức

CƯỜNG

1938

1968

NHDLM

Nghỉ hưu

2018

33

Dm. Nguyễn Phú

CƯỜNG

1976

2004

Vĩnh Hậu

Chánh xứ

2018

34

Ber. Nguyễn Tấn

ĐẠT

1959

1996

Cái Đôi Vàm

Chánh xứ

2015

35

Gs. Đinh Thành

ĐẠT,SDB

1985

2020

Tắc Vân

Phụ tá

2020

36

At. Nguyễn Văn

ĐẦY

1953

1988

Rạch Gòi

Chánh xứ

2014

37

Dm. Phan Văn

ĐỂ

1984

2014

Trà Lồng

Phó xứ

2017

38

Mic. Nguyễn Khắc

ĐỆ

1959

1997

Nàng Rền

Chánh xứ

2011

39

Pr. Trương Lê

ĐỆ

1985

2017

Hòa Thành

Phó xứ

2019

40

Pr. Hồ Văn

ĐỆ

1989

2019

Kênh Đức Bà

Phó xứ

2019

41

Pr. Huỳnh Ngọc

ĐIỆP

1956

1995

Trường Long

Chánh xứ

2011

42

Pr.Trần Hoàng

DIỆU

1976

2005

Ngan Rô

Chánh xứ

2020

43

Jus. Nguyễn Văn

ĐIỀU

1967

2000

Nghỉ bệnh

Nghỉ phép

2020

44

Emm. Nguyễn Thành

ĐÔ

1980

2009

ĐCVTQ

Cha giáo

2015

45

Gs. Vũ Đình

ĐÔNG

1980

2017

Tắc Sậy

Phó xứ

2017

46

At. Nguyễn Mạnh

ĐỒNG

1934

1961

NHDLM

Nghỉ hưu

2011

47

Pr. Huỳnh Công

ĐỨC

1977

2016

Số 6 La Cua

Chánh xứ

2020

48

Ga. Trần Trọng

DUNG

1958

1994

TGMCT

Chưởng ấn

2011

49

Tm. Lê Phước

DŨNG

1965

2002

Ninh Sơn

Chánh xứ

2017

50

Pr. Trần Trung

DŨNG

1982

2014

Tư gia

Nghỉ

2017

51

Gs. Hoàng Minh 

DƯƠNG

1981

2019

Phụng Tường

Phó xứ

2019

52

Gs. Nguyễn Anh

DUY

1974

2007

Khánh Hưng

Chánh xứ

2014

53

Dm. Nguyễn Quang

DUY

1978

2011

TGMCT

TK phụ tá

2018

54

Pr. Lê Văn

DUYÊN

1942

1970

NHDLM

Nghỉ hưu

2019

55

Dm. Nguyễn Hữu

DUYÊN

1984

2020

Rạch Súc

Phó xứ

2020

56

Emm. Nguyễn Văn

GHI

1956

1999

Vĩnh Mỹ

Chánh xứ

2014

57

Pr. Đặng Minh

GIANG

1984

2017

Ô Môn

Phó xứ

2017

58

Pr. Nguyễn Thanh

1978

2004

Thái Hải

Chánh xứ

2016

59

Pr. Vũ Văn

HÀI

1972

2000

Rạch Súc

Chánh xứ

2019

60

Pr. Trương Minh

HẢI

1975

2003

Trung Hải

Chánh xứ

2011

61

Gc. Nguyễn Thanh

HẢO

1980

2012

Thánh Tâm

Chánh xứ

2018

62

Pr. Huỳnh Tấn

HẢO

1979

2011

Bô Na

Chánh xứ

2018

63

Pr. Huỳnh Phúc

HẬU

1973

2004

Ô Môn

Chánh xứ

2012

64

Gs. Nguyễn Xuân

HẬU

1982

2010

Ba Trinh

Chánh xứ

2016

65

Fa. Nguyễn Phước

HẬU

1970

2001

Giồng Nhãn

Chánh xứ

2016

66

Gs. Nguyễn Thành

HIẾN

1984

2014

Rôma

Du học

2017

67

Gs. Vũ Quốc

HIỆP

1975

2014

Tân Phú

Chánh xứ

2019

68

Dm. Nguyễn Văn

HIẾU

1983

2014

Tôma

Chánh xứ

2019

69

Dm. Mai Thúc

HÒA

1943

1970

NHDLM

Nghỉ hưu

2018

70

Gb. Nguyễn Tấn

HÒA

1964

1999

Ba Rinh

Chánh xứ

2013

71

Gk. Tạ Văn

HÒA

1977

2011

Thới Bình

Chánh xứ

2017

72

Gs. Võ Văn

HOÀI

1971

2001

Giá Rai

Chánh xứ

2017

73

Dm. Lê Văn

HỘI

1973

2004

Hòa Trung

Chánh xứ

2019

74

Gs. Lê Đình

HỘI

1961

2000

Kênh Đức Bà

Chánh xứ

2018

75

Gb. Nguyễn Phước

HỘI

1947

1979

Xuân Hòa

Chánh xứ

2011

76

Mart. Nguyễn Hoàng

HÔN

1967

1999

Rau Dừa

Chánh xứ

2018

77

Gb. Nguyễn Việt

HỒNG

1973

2000

Tân Thạnh

Chánh xứ

2020

78

Phil. Nguyễn Văn

HÙNG

1963

1997

Thới Thạnh

Chánh xứ

2016

79

At. Nguyễn Phi

HÙNG

1969

2002

An Thạnh

Chánh xứ

2015

80

Gs. Nguyễn Đình

HÙNG

1968

2003

Bảy Ngàn

Chánh xứ

2010

81

Gs. Nguyễn Văn

HÙNG

1974

2007

Trà Ban

Chánh xứ

2019

82

Pr. Nguyễn Chí

HÙNG

1975

2007

Khánh Minh

Chánh xứ

2020

83

At. Quách Thái

HÙNG

1984

2020

Nàng Rền

Phó xứ

2020

84

Pr. Lê Phước

HỮU

1953

1994

G.đ. Bến Bạ

Đặc trách

2019

85

Pr. Nguyễn Đức

HUY

1977

2007

Tân Lập

Chánh xứ

2018

86

Dm. Nguyễn Tường

HUY

1983

2011

ĐMHXLT

Chánh xứ

2020

87

Gs. Nguyễn Văn

HUỲNH

1957

1997

Fatima

Chánh xứ

2017

88

At. Đặng Hữu

KHA

1970

2003

Cái Tắc

Chánh xứ

2020

89

Tm. Ngô Tấn

KHA

1981

2011

Kinh Lý

Chánh xứ

2016

90

Gs. Nguyễn Hồng

KHANH

1965

2007

Vô Nhiễm

Chánh xứ

2011

91

Pl. Nguyễn Hoàng

KHÁNH

1948

1989

Tư gia

Nghỉ hưu

2018

92

Gs. Nguyễn Quốc

KHÁNH

1978

2007

Vĩnh Lợi

Chánh xứ

2015

93

Pl. Lê Trung

KHÁNH

1983

2019

Hòa Thượng

Phó xứ

2020

94

Gs. Nguyễn Văn

KHẢO

1954

1991

Nam Hải

Chánh xứ

2017

95

Gs. Nguyễn Thanh

KHIẾT

1958

1994

Cái Nhum

Chánh xứ

2017

96

Pr. Trương Minh

KHOÁI

1975

2009

Đồng Lào

Chánh xứ

2014

97

Gs. Trần Văn

KHOẢN

1958

2000

Tư gia

Nghỉ bệnh

2008

98

Pr. Nguyễn Văn

KHUYẾN

1958

1997

Vị Thanh

Chánh xứ

2011

99

Gs. Nguyễn Văn

KIÊN

1978

2009

Long Hà + K4

Chánh xứ

2014

100

Ar. Hồng Anh

KIỆT

1970

2001

Bãi Giá

Phụ tá

2019

101

Gs. Trần Tuấn

KIỆT,P.C

1983

2018

Thới Log Xuân

Phó xứ

2019

102

Mt. Ngô Hữu

KỲ

1971

2007

Chủ Chí

Chánh xứ

2017

103

Pr. Nguyễn Văn

LÂM

1951

1994

Từ Xá

Chánh xứ

2016

104

Gb. Lê Văn

LẪM

1947

1981

NHDLM

Nghỉ hưu

2008

105

Cl. Nguyễn Văn

LANH

1971

2003

Giuse – Vk

Chánh xứ

2020

106

Ben. Phan Văn

LÀNH

1981

2014

Chánh Tòa

Phó xứ

2017

107

Gs. Nguyễn Công

LẬP

1957

1994

TGMCT

Chánh xứ

 

108

Pr. Nguyễn Thành

LẬP

1978

2011

Lương Thiện

Chánh xứ

2018

109

Gk. Nguyễn Xuân

LẬP

1980

2014

Khúc Tréo

Chánh xứ

2020

110

Gs. Trịnh Minh

LỄ

1939

1967

NHDLM

Nghỉ hưu

2013

111

Inha. Loyola. M. Vũ Văn

LÊ,C.R.M

1963

2013

Phêrô – BL

Phó biệt cư

2018

112

Pr. Nguyễn Hoàng

LIÊM

1971

2001

Năm Căn

Chánh xứ

2018

113

Mt. Trần Văn

LIÊN

1948

1976

NHDLM

Nghỉ hưu

2019

114

Cl. Nguyễn Tấn

LỢI

1952

1991

Chánh Tòa

Chánh xứ

2013

115

Pr. Lê Tấn

LỢI

1972

2000

ĐCVTQ

Giám học

 

116

Gs. Nguyễn Văn

LỢI

1957

1995

Cái Chanh

Chánh xứ

2019

117

Gs. Nguyễn Bá

LONG

1950

1978

MTG/ST

Linh giám

2018

118

Pr. Dương Minh

LUÂN

1984

2017

Đại Hải

Phó xứ

2019

119

Vinc. Nguyễn Thành

LUÂN

1988

2020

Vĩnh Hiệp

Phó xứ

2020

120

Ga. Nguyễn Xuân

MAI

1937

1968

NHDLM

Nghỉ hưu

2011

121

Pr. Nguyễn Quang

MẠNG

1975

2017

Phú Khởi

Phó biệt cư

2020

122

Tm. Hồ Thanh

MINH

1972

2000

Lương Hòa

Chánh xứ

2019

123

Mic. Nguyễn Khắc

MINH

1977

2004

Trà Ếch

Chánh xứ

2018

124

Mart. Nguyễn Lê Nhật

MINH

1972

2004

Vị Tín

Chánh xứ

2012

125

Pr. Nguyễn Văn

MINH

1968

2000

Ngã Năm

Chánh xứ

2015

126

Gs. Nguyễn Hoàng

MINH

1976

2009

Vinh Phát

Chánh xứ

2020

127

Mt. Đinh Ngọc

MỪNG

1949

1988

Hòa Thượng

Chánh xứ

2016

128

Dm. Nguyễn Đức

MƯỜI

1950

1989

An Hội

Chánh xứ

2015

129

At. Trần Đình

NAM

1976

2007

ĐCVTQ

Cha giáo

2020

130

Gs. Thân Thành

NAM

1976

2009

Đường Láng

Chánh xứ

2014

131

Pl. Võ Văn

NAM

1942

1973

Đông Hải

Chánh xứ

2018

132

Pr. Vũ Quang

NAM

1955

1994

Tư gia

Nghỉ bệnh

2007

133

Gs. Lê Ngọc

NGÀ

1972

2000

Thới Hòa

Chánh xứ

2018

134

Pr. Phạm Ngọc

NGÂN

1976

2004

Hòa Hinh

Chánh xứ

2012

135

Gs. Đỗ Trung

NGHĨA

1983

2017

Chánh Tòa

Phó xứ

2020

136

Mt. Ngô Hữu

NGHIỆM

1982

2014

Trường Thành

Chánh xứ

2019

137

Pr. Phan Văn

NGỘ

1971

2002

Đất sét

Chánh xứ

2019

138

Dm. Châu Hoàng

NGỌC

1955

2005

Hòa Thành

Chánh xứ

2017

139

Pr. Huỳnh Văn

NGỢI

1950

1989

Trung Bình

Chánh xứ

2006

140

Mic. Trần Đình

NHA

1950

1989

Lương Hiệp

Chánh xứ

2015

141

Cl. Đỗ Hoàng

NHÂN

1976

2005

Sa Keo

Chánh xứ

2020

142

Gs. Nguyễn Văn

NHỊP

1983

2016

Trường Long

Phó xứ

2020

143

Denys Nguyễn Văn

NHỮNG

1980

2017

Huyện Sử

Phó xứ

2020

144

Mt. Hoàng Đình

NINH

1946

1973

Bình Thủy

Linh giám

2020

145

Gs. Nguyễn Vĩnh

PHAN

1975

2004

Hậu Bối

Chánh xứ

2014

146

Gs. Phạm Văn

PHÁN

1937

1967

NHDLM

Nghỉ hưu

2014

147

Pl. Lê Tấn

PHONG

1969

2001

Hoa Kỳ

Nghỉ phép

2019

148

Pl. Trương Hoàng

PHONG

1976

2007

Lộ 20

Chánh xứ

2020

149

Pr. Lê Quang

PHÚ

1950

1988

ĐCVTQ

Cha giáo

2007

150

Gb. Nguyễn Hoàn

PHÚ

1984

2014

TPHCM

Du học

2019

151

Pr. Huỳnh Hồng

PHÚC

1958

1994

Nhu Gia

Chánh xứ

2011

152

Gb. Hồ Vĩnh

PHÚC

1987

2019

Bạc Liêu

Phó xứ

2019

153

Mt. Ngô Hoàng

PHỤNG

1985

2018

Nam Hải

Phó xứ

2018

154

Pr. Trần Minh

PHƯỚC

1968

2003

Tân Thành

Chánh xứ

2011

155

Gb. Châu Ngọc

PHƯƠNG

1958

1994

Cái Trầu

Chánh xứ

2017

156

Gs. Trần Văn

PHƯƠNG

1990

2020

Thới Thạnh

Phó xứ

2020

157

Gs. Trần Đình

PHƯỢNG

1950

1991

Bến Bào

Chánh xứ

2020

158

Gs. Hoàng Minh 

QUÂN

1975

2007

Sông Đốc

Chánh xứ

2019

159

Emm. Nguyễn Công

QUẬN

1961

1997

ĐCVTQ

Cha giáo

2008

160

Vc. Phạm Vũ Thanh

QUANG

1976

2016

TPHCM

Du học

2019

161

Gs. Vũ Ngọc

QUANG

1984

2018

Bãi Giá

Phó xứ

2018

162

Ar. Trần Quang

QUÍ

1986

2019

TPHCM

Du học

2020

163

Gs. Bùi Phú

QUỐC

1970

2009

Xavie

Chánh xứ

2015

164

At. Dương Văn

QUYỀN

1972

2004

Quản Long

Chánh xứ

2015

165

Pr. Nguyễn Văn

SIÊNG

1965

2002

Thiết An

Chánh xứ

2020

166

Fx. Huỳnh Văn

SƠN

1942

1974

Tư gia

Nghỉ hưu

2000

167

Gs. Đỗ Kim

SƠN

1934

1965

Tư gia

Nghỉ hưu

1994

168

Pr. Nguyễn Việt

SỬ

1978

2009

Kinh Ba

Chánh xứ

2016

169

Ben. Hồ Văn

TẢI

1979

2009

Oven

Chánh xứ

2016

170

Gs. Trương Minh

TÂM

1966

2002

Cồn Mỹ Phước

Chánh xứ

2014

171

Tm. Nguyễn Văn

TÂM

1969

2000

Tân Hải

Chánh xứ

2017

172

Pl. Trần Minh

TÂN

1978

2009

Cái Cấm

Chánh xứ

2018

173

Dm. Ngô Hồng

TẤN

1983

2016

Vĩnh Thịnh

Phó biệt cư

2019

174

Pr. Văn Công

TẶNG

1982

2014

Xuân Hòa

Phó xứ

2019

175

Alp. Lê Kim

THẠCH

1951

1989

Vị Hưng

Chánh xứ

2014

176

At. Trần Minh

THÁI

1970

2002

TTMV

Phó GĐ

2018

177

Ber. Đinh Châu

THÂN

1975

2009

Thánh Phụng

Chánh xứ

2018

178

Gs. Nguyễn Thiên

THĂNG

1983

2016

Bến Bào

Phó xứ

2020

179

Gs. Trần Văn

THĂNG

1967

2007

Hòa Lý

Chánh xứ

2016

180

Mic. Bùi Trần

THẮNG

1949

1993

Trà Canh

Chánh xứ

2011

181

Pr. Trần Công

THẮNG

1968

2000

Bắc Hải

Chánh xứ

2014

182

Pl. Lê Hoàng

THANH

1975

2003

TTMV

Phó GĐ

 

183

Ignatio Nguyễn Hoàng

THANH

1976

2017

Vĩnh Phú

Phó biệt cư

2020

184

Gioakim Nguyễn Hoàng

THANH

1981

2017

Rạch Gốc

Phó xứ

2017

185

Mic. Võ Văn

THÀNH

1949

1978

Trà Cú

Chánh xứ

2011

186

Dm. Đỗ Kim

THÀNH

1928

1954

TGMCT

Nghỉ hưu

2004

187

Gc. Nguyễn Quốc

THẠNH

1980

2017

Tắc Sậy

Phó xứ

2020

188

Gs. Nguyễn Văn

THIỆN

1985

2019

TPHCM

Du học

2020

189

Dm. Trương Nhựt

THIỆN

1989

2020

Lộ 20

Phó xứ

2020

190

Vc. Nguyễn Đình

THỊNH

1949

1987

An Bình

Chánh xứ

2016

191

Vinc. Võ Văn

THỌ

1955

1997

Cái Răng

Chánh xứ

2012

192

Nic. Đỗ Hoàng

THỌ

1961

1997

Mỹ Phước

Chánh xứ

2017

193

Pr. Nguyễn Văn

THỌ

1949

1989

Bãi Giá

Chánh xứ

2014

194

Ga. Vũ Đình

THUẦN

1967

2002

Chàng Ré

Chánh xứ

2020

195

Dm. Nguyễn Ngọc

THUẦN

1978

2011

Vĩnh Hiệp

Chánh xứ

2018

196

Vinc. Trần Văn

THỤC

1948

1977

Tân Lộc

Chánh xứ

2009

197

Gs. Nguyễn Văn

THƯƠNG

1968

2004

ĐCVTQ

Quản lý

2018

198

Mc. Phạm Minh

THỦY

1950

1989

Vịnh Chèo

Chánh xứ

2014

199

Pr. Nguyễn Văn

TIẾP

1979

2010

Vị Hưng

Nghỉ bệnh

2020

200

Dm. Nguyễn Thành

TÍNH

1940

1971

NHDLM

Nghỉ hưu

2013

201

Pr. Đào Quốc

TOẢN

1980

2012

Cây Bốm

Chánh xứ

2018

202

Pr. Phạm Hữu

TRÍ

1974

2001

ĐCVTQ

Cha giáo

2015

203

Fx. Phan Văn

TRIÊM

1945

1976

Sóc Trăng

Chánh xứ

2010

204

At. Vũ Văn

TRIẾT

1950

1978

TTMV

Giám đốc

2014

205

Gb. Nguyễn Hải

TRIỀU

1980

2011

Long Phú

Chánh xứ

2018

206

Fx. Đinh Ngọc

TRIỆU

1984

2017

Phụng Hiệp

Phó xứ

2020

207

Tm. Nguyễn Phước

TRINH

1949

1991

Kim Phụng

Chánh xứ

2011

208

Pr. Chu Quang

TRỊNH

1955

1994

Đại Hải

Chánh xứ

2018

209

Fx. Trần Bình

TRỌNG

1968

2000

Tắc Sậy

Chánh xứ

2013

210

Gs. Trần Bình

TRỌNG

1980

2009

ĐCVTQ

Cha giáo

2017

211

Dm. Nguyễn Trung

TRỰC

1974

2003

Phụng Tường

Chánh xứ

2010

212

Gs. Nguyễn Văn

TRỰC

1981

2012

Gành Hào

Chánh xứ

2018

213

Pr. Hoàng Chính

TRỰC,P.C

1981

2016

Tân Thạnh

Phó xứ

2016

214

Dm. Trần Nhật

TRƯỜNG

1985

2019

Quản Long

Phó xứ

2019

215

Tm. Võ Quốc

TRƯỞNG

1985

2018

Long Mỹ

Phó xứ

2018

216

Pr. Lê Minh

1980

2011

Tắc Sậy

Phó xứ

2011

217

Aug. Nguyễn Thiện

1935

1964

NHDLM

Nghỉ hưu

2016

218

Gb. Phạm Văn

TỤ

1977

2004

Cái Rắn

Chánh xứ

2018

219

Fx. Đinh Trọng

TỰ

1939

1968

NHDLM

Nghỉ hưu

2018

220

Gs. Phạm Đức

TUÂN

1954

1994

Cờ Đỏ

Chánh xứ

2011

221

Dm. Ngô Quang

TUẤN

1930

1962

NHDLM

Nghỉ hưu

1994

222

Pr. Nguyễn Văn

TUẤN

1985

2018

Trà Lồng

Phó xứ

2018

223

Phs. Võ Hoàng

TÚC

1975

2004

Đại Ngãi

Chánh xứ

2019

224

Fx. Lê Văn Thanh

TÙNG

1977

2004

Vị Thủy

Chánh xứ

2018

225

Dm. Nghiêm Ngô Hải

TÙNG

1985

2014

Kênh Tư

Phó xứ

2019

226

Gs. Lê Văn

TÙNG

1983

2019

Thới Lai

Phó xứ

2020

227

Gs. Nguyễn Hải

UYÊN

1946

1973

NHDLM

Nghỉ hưu

2020

228

Pr. Nguyễn Minh

VĂN

1955

1996

Trà Rằm

Chánh xứ

2014

229

Pr. Trương Linh

VỆ

1950

1989

Kế sách

Chánh xứ

2010

230

Pr. Nguyễn Trung

VIÊN

1975

2011

Đại Tâm

Chánh xứ

2016

231

At. Nguyễn Trí

VIỄN

1928

1955

NHDLM

Nghỉ hưu

2008

232

At. Lý Thanh

VIỆT

1973

2003

Mỹ Xuyên

Chánh xứ

2013

233

Pr. Trịnh Quốc

VIỆT

1969

2007

Bàu Sen

Chánh xứ

2017

234

Pr. Nguyễn Xuân

VIỆT

1983

2020

Cà Mau

Phó xứ

2020

235

Pr. Tri Văn

VINH

1949

1978

An Hòa

Chánh xứ

2011

236

At. Vũ Xuân

VINH

1948

1977

NHDLM

Nghỉ hưu

2020

237

Pl. Nguyễn Văn

VINH

1951

1986

Cà Mau

Chánh xứ

2011

238

Gs. Nguyễn Đức

VINH

1979

2009

Rạch Gốc

Chánh xứ

2017

239

Pr. Nguyễn Trần

1979

2014

Bình Thủy

Chánh xứ

2020

240

Pl. Nguyễn Hoàng

1976

2004

Tam Sóc

Chánh xứ

2014

241

Ar. Nguyễn Bạch Long

VƯƠNG

1983

2014

Kinh Nước Lên

Chánh xứ

2018

242

Cr. Hồ Bặc

XÁI

1947

1976

ĐCVTQ

Giám đốc

2004

243

At. Trần Bảo

XUYÊN

1977

2007

Bình An

Chánh xứ

2018

244

Gs. Đỗ Đức

VƯỢNG,F.X

1971

2016

Ngan Rô

Pt. Vĩnh châu

Phó xứ

2020