Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 14 TN C

print

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 14 TN C

Thánh vịnh 65:

Hiệp lễ: Người được sai đi:

Kết lễ: Loan báo Tin Mừng: