Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 24 TN C

print

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 24 TN C

Nhập lễ: Hoan ca chúc tụng:

Đáp Ca. TV 50:

Hiệp Lễ 1: Con nay trở về:

Hiệp Lễ 2. Tự tình con chiên lac: