Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 26 TN C

print

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 26 TN C

Đáp ca:TV 145:

Hiệp lễ 1. Hướng đến tha nhân:

Hiệp lễ 2:Sống cho tình yêu: