Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 28 TN C

print

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 28 TN C

Đáp Ca: TV 97: 


Hiệp Lễ 1: Lòng biết ơn: 

Hiệp lễ 2: Niềm vui tạ ơn: