Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN Lễ Mình Và Máu Thánh CKT

print

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN Lễ Mình Và Máu Thánh CKT

Đáp ca: TV 109:

Hiệp Lễ: Hãy cho họ ăn: